lt pl
Meniu
 
 
 
 
Naujienos
2020-07-03
Vaikų priėmimas į Rastinėnų pradinio ugdymo skyrių
2020-03-02
Informacija dėl koronaviruso
2019-08-23
Rugsėjo 1-osios iškilmės!
2018-08-09
Tėvelių dėmesiui!
2018-05-17
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
 
Daugiau
 
Paieška
 
 
Kalendorius
2020 - Liepa 07
2930010203040527
0607080910111228
1314151617181929
2021222324252630
2728293031010231
PrATKPnŠS
Veikla » Ugdymo planas
PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. 1-33
 
 

 
VILNIAUS R.  SUDERVĖS MARIANO ZDZIECHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ
 UGDYMO PLANAS
 

 I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos (toliauMokyklos) ugdymo planas parengtas pagal 2019-2020 ir 2020-2021 metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų Bendruosius ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 ir įsakymu Nr. V-414, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ bei mokyklos 2017-2021 metų strateginio plano prioritetus.
2. Mokyklos ugdymo planą reglamentuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, specialiojo ir neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimą 2019-2020 m. m.
3. Mokyklos ugdymo planą parengė darbo grupė (direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-30).
4. Formuojant mokyklos ugdymo turinį remtasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis ir Nacionalinės mokyklos vertinimo agentūros 2018-06-20 Nr. 1S-683 išorinio vertinimo ataskaita.
5. Ugdymo plano uždaviniai:
5.1. gerinti ugdymo kokybę, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis ir įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;
5.2. kryptingai, veiksmingai organizuoti ir įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
5.3. tikslingai analizuoti mokinių mokymąsi pamokos metu užtikrinant grįžtamąjį ryšį, mažinant namų darbų krūvį.
6. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų prašymus, ugdymo procesą vykdo gimtąja kalba išskyrus lietuvių ir anglų kalbų pamokas.
 
II. SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
 
7. Ugdymo organizavimas 2019-2020 mokslo metais:
7.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:
 
Klasė
Ugdymo proceso
Ugdymo proceso dienos
pradžia
pabaiga
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
09-02
08-31
 
1-4
09-02
06-09
175 d.
5-10
09-02
06-23
185 d.
 
7.2. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;
7.3. ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
I pusmetis – nuo rugsėjo 2 d. iki sausio 17 d.
II pusmetis – nuo sausio 20 d. iki birželio 9 d. (1-4 kl.), birželio 23 d. (5-10 kl.);
7.4. mokinių atostogos numatomos:
 
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2019-10-28
2019-10-31
Žiemos (Kalėdų)
2019-12-23
2020-01-03
Žiemos
2020-02-17
2020-02-21
Pavasario (Velykų)
2020-04-14
2020-04-17
Vasaros:
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
 
1-4 klasės
 
5-10 klasės
 
2020-06-29
 
 
 
2020-06-10
 
2020-06-25
 
2020-07-31
 
 
 
2020-08-31
 
2020-08-31
 
7.5. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės bei 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ir ugdytiniams ugdymo procesas vykdomas. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.
8. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo suderinus su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi.
9. Ugdymo proceso metu skiriama dienų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, etninei, sportinei, praktinei, prevencinei veiklai. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose (muziejai, virtualios mokymosi aplinkos, išvykos, projektinė veikla).Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
10. Į mokomųjų dalykų ir neformalųjį švietimą bei auklėjimo procesą integruojamos:
10.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“;
10.2. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“;
10.3. Etninės kultūros bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“;
10.4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa.
11. 5-10 klasių mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Organizuojant šio pobūdžio veiklas, numatant galimybę mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.
12. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitais būdais mokykloje ir už jos ribų.
13. Atsiradus nenumatytiems atvejams mokykla Ugdymo planą koreguoja ugdymo proceso metu.
 
III. SKYRIUS
MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE
 
14. Mokykla sudaro sąlygas mokiniams ir ugdytiniams mokytis psichologiškai, dvasiškai, fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje.
15. Mokykla dalyvaujaOlweus patyčių ir smurto prevencijos programoje II etape OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema), užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas.
16. Mokykloje vykdant prevencinę veiklą, organizuojama sąmoningumo akcija „Be patyčių“, Tolerancijos diena.
17. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį, organizuoja kryptingą sveikos gyvensenos veiklą, dalyvaujant sveikatos stiprinimo programoje „Mokykla visų namai!”.
18. Mokykla ugdymo(si) aplinką kuria, vadovaudamasi Lietuvos higienos normomis: HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“ bei HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos reikalavimai“.
19. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ir tarp pamokų užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri praplečia fizinio ugdymo pamokų turinį.
 
IV. SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS
 
20. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio stebėsena.
21. Mokykla užtikrina mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.
22. Mokykla užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nevedami po atostogų, šventinių dienų, ligos.
23. 5-10 kl. mokiniai per dieną turi ne daugiau kaip 7 pamokas, o penktadienį organizuojamos 6 pamokos.
24. Mokykla sudaro sąlygas atlikti namų darbus mokykloje mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir negali tinkamai atlikti jų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose.
25. Mokykla mokymosi pagalbą (trumpalaikes konsultacijas) teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga (kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai). Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.
 
V. SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
 
26. Ugdytinių ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas pagal Mokyklos ugdytinių ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, patvirtintą Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1-15.
27. Vykdomas Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-44.
 
VI. S
KYRIUS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE
 
28. Mokykla kiekvienų mokslų metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgdama į juos siūlo neformaliojo švietimo programas (priedas Nr. 4).
29. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skirstomos atsižvelgiant į mokyklos lėšas, išlaikant mokyklos tradicijas ir skiriamos mokinių meninių, sportinių, kūrybinių gebėjimų plėtojimui ir raiškai, atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, Mokinių tarybos pasiūlymus, vadovaujantis demokratiškumo principais.
30. Neformaliojo vaikų švietimo grupės sudaromos iš gretimų ir to paties koncentro klasių mokinių. Minimalus grupės mokinių skaičius – 9.
31. Neformaliojo vaikų švietimo veikla vykdoma pagal neformaliojo švietimo tvarkaraštį, apskaita registruojama TAMO dienyne. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre.
 
VII. SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE
 
32. Jungtinėms klasėms Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje skiriamas valandų skaičius numatytas Bendrojo ugdymo plane: 1-4 kl. – 29 val.
33. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, numato, kurių dalykų pamokas jungtinėje klasėje organizuos visiems klasės mokiniams vienu metu. Mokykla stebi ir analizuoja jungtinėse klasėse mokinių daromą pažangą ir, nepasiteisinus numatytam pamokų organizavimui, jį motyvuotai keičia.
 
VIII. SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE
 
34. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V- 1405 „Dėl Mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.
35. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgdama į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio mokymo namuose planą. Namie mokomam mokiniui 1-3 klasėse skiriamos 11 savaitinės pamokos, 4 klasėje – 13 pamokų, 5-6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7-8 klasėse – 13, 9-10 klasėse – 15. Mokyklos direktoriaus įsakymu, mokinys atleidžiamas nuo kai kurių pamokų, dienyne rašoma „atleista“.
36. Mokyklos sprendimu gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę mokymo pasiekimams gerinti.
 
XI. SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
 
37. Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T3-404, mokyklos direktoriaus 2015 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-36.
38. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V- 674 bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu, patvirtintu 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T3-99.
39. Mokykloje priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos III modelį, Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyriuje pagal V modelį, patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimu Nr. T3-87.
40. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse atostogų metu, kai nevykdoma ugdomoji veikla, organizuojamas vaikų laisvalaikis ir priežiūra.
41. Priešmokyklinio ugdymo grupėje skiriamos 4 val. per savaitę lietuvių kalbos ugdymui.
42. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-126, patvirtintą Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą.
 
X. SKYRIUS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
 
43. Pradinis ugdymas organizuojamas pagal 2019-2020 metų Bendrąjį pradinio ugdymo programos ugdymo planą:
43.1. 1 klasėje pamokos trukmė 35 min., 2-4 kl. 45 min.;
43.2. mokytojas gali savo nuožiūra integruoti dalykus, organizuoti integruoto mokymosi dieną, savaitę ar ilgesnį laikotarpį. Integruotas ugdymas organizuojamas taip, kad per savaitę atskiroms ugdymo sritims – kalboms, gamtamoksliniam ir socialiniam ugdymui, informacinių komunikacinių technologijų pradmenims, matematikai, menams ir fiziniam ugdymui būtų skiriama proporcingai (po 1/3) ugdymosi laiko;
43.3 mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, integruoja Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, Ugdymo karjerai, Žmogaus saugos, Etninės kultūros, prevencines programas, informacinių komunikacinių technologijų ugdymo turinį į lenkų k., pasaulio pažinimą, kūno kultūrą, dailę ir technologijas bei auklėjamąjį procesą;
43.4. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko (sudaromos sąlygos ugdyti praktinius gamtamokslinius gebėjimus, vykdant tyrinėjimus palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose);
43.5. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi Nacionalinių bei tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis.
 43.6. 1-2 kl. mokiniams namų darbai neskiriami. 3-4 kl. mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos. Mokykla užtikrina, kad namų darbų užduotys atitiktų mokinio galias, būtų naudingos tolesniam mokymuisi, nebūtų užduodamos atostogoms, nebūtų skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.
43.7. tėvams pritarus, mokiniai mokosi tikybos dalyko;
43.8. užsienio kalbos (anglų k.) mokoma  nuo 2 klasės;
43.9. fiziniam ugdymui 1- 4 klasėse skirtos 3 pamokos. Mokiniams laikinai atleistiems dėl ligos siūlomi stalo žaidimai;
43.10. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir sveikatinimą, ugdymo proceso metu organizuojamos judriosios pertraukėlės;
43.11. pradinio ugdymo programos dalykų apimtis valandomis skiriama vadovaujantis Bendrojo plano 23.3. punktu (priedas Nr. 1 ir Nr. 2).
 
XI. SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
 
44. Pradinis ugdymas organizuojamas pagal 2019-2020 metų Bendrąjį pagrindinio ugdymo programos ugdymo planą:
44.2.pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą bei naujai atvykusiems mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis 1 mėnesiui, tuo metu mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinama, kontroliniai darbai nevedami. Mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus;
44.3. mokykla siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir padėti jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų, siekti individualios pažangos, sudaro mokytojams galimybę diferencijuoti dalykų turinį, taikyti atitinkamus mokymo(si) metodus bei užduotis. 6-10 klasių mokiniams pirmos dvi rugsėjo mėnesio savaitės skiriamos adaptacijai, pažymiais nevertinami pagal Mokyklos pasiekimų ir pažangos tvarkos 17.2. punktą;
44.4. mokytojai ugdymo procese taiko metodus, kurie motyvuoja mokinius mokytis, skatina kūrybinį, kritinį, konstruktyvų mąstymą.
45. Mokykla užtikrina kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas.
46. Ugdymo sritys, dalykai:
46.1. 5-10 kl. mokiniai mokosi tikybos dalyko, tėvams pritarus;
46.2. informacinės technologijos:
46.2.1. informacinių technologijų mokymas vykdomas nuo 5 klasės;
46.2.2. 9-10 klasėse informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir kompiuterinės leidybos pradmenų modulis;
46.3. technologinis ugdymas:
46.3.1. mokiniai (5–8 klasėse) kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų;
46.3.2. 9-10 kl. mokiniams numatoma 17 pamokų integruoto kurso, kuriuo metu mokiniai supažindinami su įvairiomis ūkio šakomis ir profesijomis;
46.4. užsienio kalba:
46.4.1. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojama anglų kalbos pasiekimų patikrinimą centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS;
46.5. matematika:
46.5.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi Nacionalinio egzaminų centro parengtomis matematinio raštingumo užduotimis;
46.5.2. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesą labiau individualizuoti, diferencijuoti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikti įvairesnių, įdomesnių, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais.
46.5.3. naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis;
46.6. gamtamokslinis ugdymas:
46.6.1. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonėmis, taip pat kviečiant Varšuvos Politechnikos studentus ir ieškant kitų būdų;
46.6.2. mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus (stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, įvairioms praktinėms veikloms);
46.6.3. gamtos mokslų pamokos organizuojamos viena po kitos;
46.7. socialinis ugdymas:
46.7.1.į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijas.
46.7.2. siekiant gerinti gimtojo krašto (Vilnijos, Vilniaus rajono, gyvenvietės ir kt.) ir Lietuvos valstybės pažinimą, istorijos ir geografijos pamokos gali būti organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose), organizuojamos išvykos po Lietuvą, numatomos pamokos netradicinėse aplinkose;
46.7.2. per socialinių mokslų pamokas mokymas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis technologijomis;
46.8. fizinis ugdymas:
46.8.1. 5-6 kl. mokiniams fiziniam ugdymui skirtos 3 val. per savaitę, 7-10 kl. mokiniams -2 val., papildomai sudarytos sąlygos visiems mokiniams dalyvauti neformaliojo ugdymo sporto užsiėmimuose;
46.8.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę pagal gydytojo rekomendacijos;
46.8.3. mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus ir pan.);
47. Pagrindinio ugdymo programos dalykų apimtis valandomis skiriamos vadovaujantis bendrojo plano 77 punktu (priedas Nr. 3).
 
  XII. SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS
 
 
48. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 ,,Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5771).
49. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, teikiama mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo ir logopedo pagalba.
50. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių sudaromas Individualus ugdymo planas, kuriuo siekiama tenkinti pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą.

 
  
SUDERINTA
Mokyklos tarybos
2019-08-30 posėdžio
protokolas Nr. 5-4 

 

Atgal